شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :hug:
 • love:
 • drool:
 • batting:
 • ;)
  Wink
  Wink
 • dontknow
 • :?
 • :yawn:
 • kidding:
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :!:
 • :twisted:
 • :evil:
 • :devil:
 • :MRG:
 • :loser:
 • batting
 • Kiss:
 • :nuteral:
 • :sigh:
 • :lol:
 • :stare:
 • whistle:
 • :silly:
 • :not talking:
 • :x
 • watch:
 • peace:
 • beatup
 • goodluck
 • dswe
  پول
  پول
 • heehee:
 • Alien:
 • 8)
 • 8O
 • :(
 • :p
 • :cry:
 • :D
 • :o
 • :)
 • :callme:
 • :come_here:
 • :JoJo:
 • :awend:
 • :shut Up:
 • :DDD:
 • :arrow:
 • :angel:
 • :cowboy:
 • :thinking:
 • :wink:
 • :?:
 • :IIdea:
 • :roll:
 • :oops:
 • :waiting:
 • :otf:
 • :sick:
 • pray:
 • gol:
 • whorship:
 • :tonque:
  :tonque:
  :tonque:
 • be2
 • [1]
  1
  1
 • [77]
  77
  77
 • [6]
  6
  6
 • [2]
  2
  2
 • [3]
  3
  3
 • [4]
  4
  4
 • [5]
  5
  5
 • [7]
  7
  7
 • [8]
  8
  8
 • [9]
  9
  9
 • [11]
  11
  11
 • [12]
  12
  12
 • [13]
  13
  13
 • [14]
  14
  14
 • [15]
  15
  15
 • [16]
  16
  16
 • [17]
  17
  17
 • [18]
  18
  18
 • [19]
  19
  19
 • [20]
  20
  20
 • [21]
  21
  21
 • [22]
  22
  22
 • [23]
  23
  23
 • [24]
  24
  24
 • [25]
  25
  25
 • [26]
  26
  26
 • [27]
  27
  27
 • [28]
  28
  28
 • [29]
  29
  29
 • [30]
  30
  30
 • [31]
  31
  31
 • [32]
  32
  32
 • [33]
  33
  33
 • [34]
  34
  34
 • [35]
  35
  35
 • [36]
  36
  36
 • [37]
  37
  37
 • [38]
  38
  38
 • [39]
  39
  39
 • [40]
  40
  40
 • [41]
  41
  41
 • [42]
  42
  42
 • [43]
  43
  43
 • [44]
  44
  44
 • [45]
  45
  45
 • [46]
  46
  46
 • [47]
  47
  47
 • [48]
  48
  48
 • [49]
  49
  49
 • [50]
  50
  50
 • [51]
  51
  51
 • [52]
  52
  52
 • [53]
  53
  53
 • [54]
  54
  54
 • [55]
  55
  55
 • [56]
  56
  56
 • [57]
  57
  57
 • [58]
  58
  58
 • [59]
  59
  59
 • [60]
  60
  60
 • [61]
  61
  61
 • [62]
  62
  62
 • [63]
  63
  63
 • [64]
  64
  64
 • [65]
  65
  65
 • [66]
  66
  66
 • [67]
  67
  67
 • [68]
  68
  68
 • [69]
  69
  69
 • [70]
  70
  70
 • [71]
  71
  71
 • [72]
  72
  72
 • [73]
  73
  73
 • [74]
  74
  74
 • [75]
  75
  75
 • [76]
  76
  76
 • test
 • smili19
  smili19
  smili19
 • smili8
  smili8
  smili8
 • smili18
  smili18
  smili18
 • smili7
  smili7
  smili7
 • smili17
  smili17
  smili17
 • smili6
  smili6
  smili6
 • smili16
  smili16
  smili16
 • smili5
  smili5
  smili5
 • smili15
  smili15
  smili15
 • smili4
  smili4
  smili4
 • smili14
  smili14
  smili14
 • smili3
  smili3
  smili3
 • smiley1
  smiley1
  smiley1
 • smili13
  smili13
  smili13
 • smili2
  smili2
  smili2
 • smili23
  smili23
  smili23
 • smili12
  smili12
  smili12
 • کچل زیر آبی
  smili1
  smili1
 • smili22
  smili22
  smili22
 • smili11
  smili11
  smili11
 • smili21
  smili21
  smili21
 • smili10
  smili10
  smili10
 • smili20
  smili20
  smili20
 • smili9
  smili9
  smili9
 • new
 • :c6a3ddb3:
  C6a3ddb3
  C6a3ddb3
 • :th_0como:
  Th 0como
  Th 0como
 • :th_100_:
  Th 100
  Th 100
 • :33c4b951:
  33c4b951
  33c4b951
 • :129fs4252631:
  129fs4252631
  129fs4252631
 • :onion049:
  Onion049
  Onion049
 • :th_085_:
  Th 085
  Th 085
 • :5a6157d0:
  5a6157d0
  5a6157d0
 • :f6eb47d3:
  F6eb47d3
  F6eb47d3
 • :th_0tando:
  Th 0tando
  Th 0tando
 • :th_116_:
  Th 116
  Th 116
 • :069:
  069
  069
 • :bonheur:
  Bonheur
  Bonheur
 • :th_0clean:
  Th 0clean
  Th 0clean
 • :th_9run:
  Th 9run
  Th 9run
 • :026:
  026
  026
 • :129fs4252631 (1):
  129fs4252631 (1)
  129fs4252631 (1)
 • :onion048:
  Onion048
  Onion048
 • :th_084_:
  Th 084
  Th 084
 • :4e5dd44a:
  4e5dd44a
  4e5dd44a
 • :f5f49335:
  F5f49335
  F5f49335
 • :th_0suit:
  Th 0suit
  Th 0suit
 • :th_114_:
  Th 114
  Th 114
 • :64caf316:
  64caf316
  64caf316
 • :bikep2:
  Bikep2
  Bikep2
 • :th_0box:
  Th 0box
  Th 0box
 • :th_098_:
  Th 098
  Th 098
 • :23emu:
  23emu
  23emu
 • :128fs81179:
  128fs81179
  128fs81179
 • :onion034:
  Onion034
  Onion034
 • :th_083_v2:
  Th 083 V2
  Th 083 V2
 • :3eb4e7b3:
  3eb4e7b3
  3eb4e7b3
 • :e111de78:
  E111de78
  E111de78
 • :th_0shh:
  Th 0shh
  Th 0shh
 • :th_113_:
  Th 113
  Th 113
 • :63d4808b:
  63d4808b
  63d4808b
 • :afd371da:
  Afd371da
  Afd371da
 • :sillyp1:
  Sillyp1
  Sillyp1
 • :th_096_K:
  Th 096 K
  Th 096 K
 • :23dors:
  23dors
  23dors
 • :098eb4a5:
  098eb4a5
  098eb4a5
 • :onion030:
  Onion030
  Onion030
 • :th_081_:
  Th 081
  Th 081
 • :1b38f9e2:
  1b38f9e2
  1b38f9e2
 • :df13952b:
  Df13952b
  Df13952b
 • :th_0rock:
  Th 0rock
  Th 0rock
 • :th_110_:
  Th 110
  Th 110
 • :063:
  063
  063
 • :af48944b:
  Af48944b
  Af48944b
 • :punch:
  Punch
  Punch
 • :th_095_:
  Th 095
  Th 095
 • :17f0f3b0:
  17f0f3b0
  17f0f3b0
 • :088:
  088
  088
 • :onion028:
  Onion028
  Onion028
 • :th_059_:
  Th 059
  Th 059
 • :0fbbf481:
  0fbbf481
  0fbbf481
 • :d582d79f:
  D582d79f
  D582d79f
 • :th_0pride:
  Th 0pride
  Th 0pride
 • :th_109_:
  Th 109
  Th 109
 • :059:
  059
  059
 • :ac0d5cff:
  Ac0d5cff
  Ac0d5cff
 • :pitie:
  Pitie
  Pitie
 • :th_093:
  Th 093
  Th 093
 • :014:
  014
  014
 • :87a4e689:
  87a4e689
  87a4e689
 • :onion021:
  Onion021
  Onion021
 • :th_057_:
  Th 057
  Th 057
 • :d5f02ecd:
  D5f02ecd
  D5f02ecd
 • :th_0kick:
  Th 0kick
  Th 0kick
 • :th_108_:
  Th 108
  Th 108
 • :52b44be5:
  52b44be5
  52b44be5
 • :967339c1:
  967339c1
  967339c1
 • :onion076:
  Onion076
  Onion076
 • :th_092_:
  Th 092
  Th 092
 • :9bbc76d5:
  9bbc76d5
  9bbc76d5
 • :087:
  087
  087
 • :onion015:
  Onion015
  Onion015
 • :th_053_XD:
  Th 053 XD
  Th 053 XD
 • :th_serio:
  Th Serio
  Th Serio
 • :d1eef220:
  D1eef220
  D1eef220
 • :th_0g:
  Th 0g
  Th 0g
 • :th_107_:
  Th 107
  Th 107
 • :048:
  048
  048
 • :875328cc:
  875328cc
  875328cc
 • :onion071:
  Onion071
  Onion071
 • :th_091_-1:
  Th 091 1
  Th 091 1
 • :8f337f1c:
  8f337f1c
  8f337f1c
 • :075:
  075
  075
 • :onion011:
  Onion011
  Onion011
 • :th_015_orz-v2:
  Th 015 Orz V2
  Th 015 Orz V2
 • :th_hulk3:
  Th Hulk3
  Th Hulk3
 • :choked:
  Choked
  Choked
 • :th_0food:
  Th 0food
  Th 0food
 • :th_104_:
  Th 104
  Th 104
 • :042:
  042
  042
 • :485c3a61:
  485c3a61
  485c3a61
 • :onion059:
  Onion059
  Onion059
 • :th_090_:
  Th 090
  Th 090
 • :6f428754:
  6f428754
  6f428754
 • :074:
  074
  074
 • :onion001:
  Onion001
  Onion001
 • :th_001_-v2:
  Th 001 V2
  Th 001 V2
 • :th_aji:
  Th Aji
  Th Aji
 • :cfed93e2:
  Cfed93e2
  Cfed93e2
 • :th_0fire:
  Th 0fire
  Th 0fire
 • :th_102_:
  Th 102
  Th 102
 • :040:
  040
  040
 • :233cd70a:
  233cd70a
  233cd70a
 • :onion055:
  Onion055
  Onion055
 • :th_089_02:
  Th 089 02
  Th 089 02
 • :5fc0f220:
  5fc0f220
  5fc0f220
 • :071:
  071
  071
 • :one:
  One
  One
 • :th_0tive:
  Th 0tive
  Th 0tive
 • :th_118_:
  Th 118
  Th 118
 • :cd08785a:
  Cd08785a
  Cd08785a
 • :th_0elvis:
  Th 0elvis
  Th 0elvis
 • :th_101_:
  Th 101
  Th 101
 • :037:
  037
  037
 • :189bbdde:
  189bbdde
  189bbdde
 • :onion053:
  Onion053
  Onion053
 • :th_087_:
  Th 087
  Th 087
 • :5e565bcb:
  5e565bcb
  5e565bcb
 • :fight:
  Fight
  Fight
 • :th_0tasma:
  Th 0tasma
  Th 0tasma
 • :th_117_:
  Th 117
  Th 117
 • :070:
  070
  070
 • Khabar Dar
 • sarbaz16
  sarbaz16
  sarbaz16
 • sarbaz5
  sarbaz5
  sarbaz5
 • sarbaz26
  sarbaz26
  sarbaz26
 • sarbaz15
  sarbaz15
  sarbaz15
 • sarbaz4
  sarbaz4
  sarbaz4
 • sarbaz25
  sarbaz25
  sarbaz25
 • sarbaz14
  sarbaz14
  sarbaz14
 • sarbaz3
  sarbaz3
  sarbaz3
 • sarbaz24
  sarbaz24
  sarbaz24
 • sarbaz13
  sarbaz13
  sarbaz13
 • sarbaz2
  sarbaz2
  sarbaz2
 • sarbaz23
  sarbaz23
  sarbaz23
 • sarbaz12
  sarbaz12
  sarbaz12
 • sarbaz1
  sarbaz1
  sarbaz1
 • sarbaz22
  sarbaz22
  sarbaz22
 • sarbaz11
  sarbaz11
  sarbaz11
 • sarbaz21
  sarbaz21
  sarbaz21
 • sarbaz10
  sarbaz10
  sarbaz10
 • sarbaz20
  sarbaz20
  sarbaz20
 • sarbaz9
  sarbaz9
  sarbaz9
 • sarbaz19
  sarbaz19
  sarbaz19
 • sarbaz8
  sarbaz8
  sarbaz8
 • sarbaz18
  sarbaz18
  sarbaz18
 • sarbaz7
  sarbaz7
  sarbaz7
 • sarbaz28
  sarbaz28
  sarbaz28
 • sarbaz17
  sarbaz17
  sarbaz17
 • sarbaz6
  sarbaz6
  sarbaz6
 • sarbaz27
  sarbaz27
  sarbaz27

Designed With Cooperation

Of Creatively & VBIran